19Dec/18

Mẫu quyết định BNI

1. Quyết định LT 2. Quyết định Bổ nhiệm LAM 3. Quyết định Bổ nhiệm SAM 4. Quyết định Bổ nhiệm Đại sứ 5. Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc hỗ trợ cấp cao 6. Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc phát triển 7. Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc hỗ trợ 8. Quyết định Bổ nhiệm GiámXem thêm …