SuccessNet

Bạn có đang tìm kiếm con ngỗng vàng?

19/02/2020      SuccessNet

BẠN CÓ ĐANG TÌM KIẾM CON NGỖNG VÀNG? Phương pháp xây dựng mối quan hệ thành công với đối tác referral! Tác giả: Sue Henry Networker thông thường sẽ tìm kiếm khách hàng. Networker chuyên nghiệp sẽ tìm kiếm đối tác referral. Networker thông thường chỉ tập trung tìm kiếm thêm khách hàng, họ coi […]

Đăng Ký Tham gia

Tìm ngay một Chapter gần bạn nhất  để bắt đầu tham gia cùng chúng tôi.