#10 Thêm liên kết mạng xã hội cho hồ sơ của bạn

07/01/2021      BNI Q&A: đào tạo Chapter - Hướng dẫn chung, BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn cơ bản

Bài học này sẽ hướng dẫn cách thêm hoặc cập nhật các liên kết mạng xã hội cho hồ sơ thành viên của bạn.

Truy cập “Tài khoản”

 

Đi đến Thẻ “Thông tin liên lạc” ở trang hồ sơ

 

Chọn loại kênh truyền thông xã hội từ Chọn

 

  1. Nhấp vào danh sách thả xuống để mở tùy chọn các liên kết mạng xã hội.
  2. Chọn mạng xã hội thích hợp với liên kết
  3. Nhấp vào nút Thêm
  1. Gõ nội dung hoặc sao chép và dán link truy cập website cá nhân vào ô trống. Đảm bảo phải có http://
  2. Nhấn vào nút Cập nhật để lưu thay đổi.

Thành công!

Thẻ: ,