#2 Tìm kiếm bằng từ khóa không cho ra kết quả?

07/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Mẹo nhỏ thành viên

Câu hỏi: Khi tìm kiếm bằng từ khóa, kết quả cho ra ít hơn mong đợi.

Trả lời: Từ khóa tìm kiếm xuất phát từ những thông tin bạn nhập trong hồ sơ.

Tính năng “Tìm kiếm” (biểu tượng Kính lúp) và truy vấn từ khóa trên website công khai của Vùng đều dựa vào từ khóa mà bạn nhập trong hồ sơ cá nhân. Việc tìm kiếm các ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh không nằm trong trường tìm kiếm này. Do đó hãy vào Tài khoản và nhập các từ khóa liên quan đến chuyên ngành của bạn để người khác có thể tìm thấy bạn khi muốn trao referral cho bạn!

Thẻ: ,