#5 Tìm kiếm tài liệu được chia sẻ

07/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn cơ bản

Với phần giới thiệu của Module thành viên ở màn hình chính, tài liệu và các chức năng truyền thông xã hội khác có thể được tìm thấy bằng cách nhấp vào đường dẫn Mối quan hệ của tôi.

Nhấp vào đường dẫn Mối quan hệ của tôi

Màn hình Mối quan hệ của tôi

Tiếp cận các tài liệu của Vùng

Các tài liệu của Vùng

Lưu ý: Mỗi văn phòng BNI Vùng sẽ có những tài liệu được chia sẻ riêng, cụ thể cho từng vùng. Hãy liên hệ với Giám đốc hỗ trợ Chapter, văn phòng BNI Vùng hoặc Giám đốc Vùng để biết thêm thông tin về tài liệu được chia sẻ trong vùng của bạn.

Chúc bạn kết nối vui vẻ!

 

Thẻ: , ,