Hiện BNI đã có sẵn hệ thống xây dưng và củng cố cộng đồng “Cựu Thành Viên”. Rất nhiều người trong số đó ước rằng có một cách để họ vẫn hợp tác với BNI, mặc dù không thể cam kết tham dự buổi họp hàng tuần.

Đăng ký tham gia