Không hiển thị trên web Vùng và Chapter

#5 Cần hỗ trợ! Tôi không được hiển thị trên webite Vùng và Chapter

07/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Mẹo nhỏ thành viên

Nếu bạn là một thành viên đang sinh hoạt hoặc người dùng BNI Connect nhưng không được hiển thị trên website công khai, vấn đề thường nằm ở việc thiết lập hồ sơ. Dưới đây là các bước để điều chỉnh! Đăng nhập vào www.bniconnect.com và nhấn vào nút “Tài khoản” Nhấp vào thẻ “Thông […]

Đăng ký tham gia