Launch Love Worldwide

Tổng kết tháng thứ hai của chiến dịch Launch Love Worldwide

08/12/2022      Tin tức

Bảng xếp hạng Tháng thứ hai ra mắt chiến dịch Launch Love Worldwide (LLW) hiện đã kết thúc. Vào tháng 11, chúng tôi đã ra mắt 3 Chapter BNI mới và kết nạp thêm 314 Thành viên mới!  ​BNI Hà Nội 2: 2 Chapter và BNI BBD: 1 Chapter Xin chúc mừng những nỗ lực […]

Đăng ký tham gia