LT Mission

320 Thành viên BNI Hà Nội 6 tham dự chương trình Sứ Mệnh Lãnh Đạo lần thứ 10

08/06/2020      Tin tức

Đối với một tổ chức, sứ mệnh xác định lý do tổ chức ra đời và tồn tại bằng việc tổ chức thực hiện những điều tốt đẹp, những nhiệm vụ cao cả gì và cho những ai. Một sứ mệnh đầy đủ phải dành cho tất các bên liên quan bao gồm: Khách hàng, […]

Đăng ký tham gia