PALMS

#11 Báo cáo PALMS Chuyên cần

19/01/2021      BNI Q&A: đào tạo Chapter - Báo cáo Chapter

Báo cáo PALMS Chuyên cần, sẽ hiển thị bảng phân tích mức độ chuyên cần hàng tuần cho chapter. Báo cáo này rất quan trọng trong việc tìm ra xu hướng chuyên cần – ví dụ: Hiện diện 100%, trễ nhiều, vắng theo yêu cầu y tế hoặc vắng.   Định hướng đến Báo cáo […]

#7 Phó Chủ tịch/Quản Lý quyền thành viên – Hướng dẫn truy cập nhanh BNI Connect

16/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Quick Start Guide

#3 Chủ tịch/Giám đốc chapter hướng dẫn truy cập nhanh

16/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Quick Start Guide

   

Đăng ký tham gia