BNI Vietnam

Sức mạnh của Quy trình VCP®

07/04/2022      SuccessNet

Quy trình VCP là nền tảng của mọi điều tôi chỉ dạy về việc kết nối kinh doanh. Đó là lý do chúng ta đến các sự kiện kết nối. Chúng ta không đến các sự kiện kết nối để “bán hàng”, nhưng chúng ta đến những sự kiện này để làm theo cách của […]

Đăng ký tham gia